ඇපල් සමාගම විසින් ඔවුන්ගේ iCloud වල තිබෙන issues හදුනා ගනි.

ඇපල් සමහර වෙබ් අඩවි වලින් සමහර ගැටළු වලට මුහුණ දෙමින් සිටී. එහි පද්ධති තත්ත්වය පිටු දැන් යාවත්කාලීන කර ඇත.

ඇපල් එය සෘජුව පිළි නොගන්නා අතර, එහි සමහර සේවාවන් සමඟ “සාමාන්ය කාර්යසාධනයට වඩා මන්දගාමී” තෙවන පාර්ශ්වයේ සංවර්ධකයින් සදහා සිය iCloud දත්ත වලට ප්රවේශ වීමට නොහැකි බව වාර්තා කරයි.

මෙම තත්වය පිලිබදව අනික් සමාගම් විසින් පවසා තිබෙන්නේ Back to My Mac, Docs, Cloud, Find My Friends Find My iPhone, අනෙකුත් iCloud සේවාවන් කිහිපයක් ද, ගැටලු පවතින බවයි.  මෙම ගැටලු සමහර පරිශිලකයින්ට බලපා ඇති බව සදහන් වේ.

මෙම ගැටලු සමාගම විසින් නිරාකරනය කිරිමට කටයුතු කරගෙන යන බව දන්වා තිබේ. අපි වැඩි විස්තර ලබා ගන්නා විට මෙම ලිපිය යාවත්කාලීන කරන්නෙමු.

මේ පිලිබද වැඩිදුර තොරතුරු දැන ගැනිමට 9to5mac.com වෙබ් අඩවිය භාවිතා කල හැක.